FANDOM


wiman si feya maxin.

P-51 Mustang edit1

wiman ada rotor i wing. rotor puxa hawa do retre du wiman, wiman enda. hewan pasa wing, wing puxa hawa do pice, wiman no padu.

puran wiman ada max ka un grupe du wing. na bade, ren bana wiman du un grupe du wing.

Atwood in Model B